• نام کاربری:

    •  
    • کلمه عبور:

    •  
  عملكرد آكادميك اعضاي هيات علمي 
 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ايران

 جهت ايجاد نام كاربري و كلمه عبور  اعضاي هيات علمي جديد الورود در سامانه ، لازم است اطلاعات در
 قالب فرم پيوست از طريق دانشكده مربوطه به معاونت آموزشي دانشگاه  اعلام گردد.

جدول زمانبندي ثبت فعاليت ها و تاييدفعاليت ها

عنوان

تاريخ شروع

تاريخ پايان

تاريخ تغيير وضعيت سيستمي

ثبت فعاليت ها توسط هيات علمي

(ابتداي دوره مورد نظر) اول هر ماه

دهم ماه بعد

يازدهم ماه بعد

بررسي فعاليت ها توسط روساي زير بخش (زير بخش هاي بيماريهاي  داخلي مراكز آموزشي درماني پژوهشي حضرت رسول اكرم (ص)  و فيروزگر)

ابتداي ماه بعد

چهاردهم ماه بعد

پانزدهم ماه بعد

بررسي فعاليت ها توسط روساي بخش و روساي مراكز تحقيقاتي

ابتداي ماه بعد

هجدهم ماه بعد

نوزدهم ماه بعد

بررسي فعاليت ها توسط روساي پژوهشكده و مديران گروه

ابتداي ماه بعد

بيست وپنجم ماه بعد

بيست و ششم ماه بعد

بررسي فعاليت ها توسط روساي دانشكده ( دانشكده داروسازي)

ابتداي ماه بعد

بيست و هشتم ماه بعد

بيست و نهم ماه بعد


براي دريافت فايل راهنماي سامانه ارزشيابي عملكرد اساتيد دانشگاه علوم پزشكي ايران درقالب فايلPDF كليك نماييد

در صورت داشتن هرگونه سؤال يا مشكل فني در سامانه با شماره زير تماس گرفته شود.
شماره  فني سامانه: 88622710